Standard 9 – COORDONAREA

12 Feb

9.1. Descrierea standardului.
Pentru atingerea obiectivelor, deciziile si actiunile componentelor structurale ale entitatii publice trebuiesc coordonate, in scopul asigurarii convergentei si coerentei acestora.

9.2. Cerinte generale
– Managementul asigura coordonarea decizi ilor si actiunilor compartimentelor structurale ale entitatii publice;
– Atunci cand necesitatile o impun, se pot organiza structuri specializate, care sa sprijine managementul in activitatea de coordonare;
– Coordonarea influenteaza decisiv rezult atele interactiunii dintre salariati in cadrul raporturilor profesionale;
– Salariatii trebuie sa tina cont de consecintele deciziilor lor si ale actiunilor lor asupra intregii entifati publice;
– Coordonarea eficienta presupune consultari prealabi le, atat in cadrul structurilor unei entitati publice, cat si intre structurile respective.

9.3. Referinte principale
– Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata;
– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare:
“Art. 22. – (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea entitatilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Ordonatorii de credite raspund, potrivit legii, de:
a) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate aprobate potrivit prevederilor art. 21;
b) realizarea veniturilor;
c) angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
d) integritatea bunurilor incredintate entitatii pe care o conduc;
e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice;
g) organizarea evidentei programelor, incl usiv a indicatorilor aferenti acestora;
h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.”
– Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, art. 4 alin. (1): “Conducatorii entitatii publice trebuie sa asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice, reglementarilor metodologice, procedurilor si criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerintele generale si specif ice de control intern”;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004;
– Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordo nantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 alin. (1), referitor la programul anual al achiziitilor publice.

// OMFP 946 – Standard 9 – COORDONAREA

Advertisements
%d bloggers like this: