Standard 7 – OBIECTIVE

12 Feb

7.1. Descrierea standardului
Entitatea publica trebuie sa defineasca obiectivele determinante , legate de scopurile entitatii, precum si cele complementare, legate de fiabilitatea informatiilor, conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne si sa comunice obiectivele definite tuturor salariatilor si tertilor interesati

7.2. Cerinte generale
– Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea entitatii publice;
– Entitatea publica transpune obiectivele generale in obiective specifice si in rezultate asteptate pentru fiecare activitate si le comunica personalului;
– Obiectivele trebuie astfel definite incat sa raspunda pachetului de cerinte “S.M.A.R.T.”*);
– Fixarea obiectivelor reprezinta atributul managementului, iar responsabilitatea realizarii acestora revine atat managementului, cat si salariatilor;
– Multitudinea si complexitatea obiectivelor impune utilizarea unor criterii diverse de grupare, cu scopul de a facilita concretizarea responsabilitatilor, raspunderilor, de a asigura operativitate in cunoasterea rezultatelor etc.

7.3. Referinte principale**)
– Acest standard presupune ca, pentru toate obiectivele, sa fie alocate resursele financiare, materiale si umane necesare. In acest sens, Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, prevede: art. 3 alin. (2): “Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea functiilor administratiei publice, programelor, actiunilor, obiectivelor si sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte reglementari […]“;
art. 4 alin. (5): “Pentru actiuni le multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament si creditele bugetare”;
art. 14 alin. (1): “Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi specifice si in legile buge tare anuale”;
art. 15 alin. (1): “In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, initiatorii au obligatia sa prevada si mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau cresterea cheltuielilor […]“;
art. 22 alin. (1): “Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobat e, pentru cheltuielile strict legate de activitatea entitatilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale”;
art. 28 lit. f): referitor la estimarea anuala a performantelor fiecarui program care trebuie sa precizeze: “actiunile, costuri le asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute si estimate pentru anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata”;
art. 56 alin. (2): “Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale […] obiectivele […]“;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004;
– Ordinul ministrului finantelor publice n r. 1159/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni;
– Legile bugetare anuale.
———–
*) S – Precise (in limba engleze: Specific); M – Masurabile si verificabile (in limba engleza: Measurable and verifiable); A – Necesare (in limba engleza: Appropriate); R – Realiste (in limba engleza: Realistic); T – Cu termen de realizare (in limba engleza: Time – dependent);
**) Obiectivele generale ale oricarei entitati publice se refera la realizarea unor servicii publice de buna calitate, in conditii de eficienta si eficacitate maxima, astfel cum sunt prezentate aceste obiective in actul normativ care reglementeaza organizarea si functionarea entitatii publice.

// OMFP 946 – Standard 7 – OBIECTIVE

Advertisements
%d bloggers like this: