Standard 3 – COMPETENTA, PERFORMANTA

12 Feb

3.1. Descrierea standardului
Managerul asigura ocuparea posturilor de catre persoane competente, carora le incredinteaza sarcini potrivit competentelor si asigura conditii pentru dezvoltarea capacitatii profesionale a salariatului.

3.2. Cerinte generale
– Managerul si salariatii au acele cunostinte, abilitati si experienta care fac posibila indeplinirea eficienta si efectiva a sarcinilor;
– Competenta angajatilor si sarcinile incredintate trebuie sa se afle in echilibru permanent stabil. Actiuni pentru asigurarea acestuia: definirea cunostintelor si deprinderilor necesare pentru fiecare loc de munca; conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare definit; identificarea planului de pregatire de baza a noului an gajat, inca din timpul procesului de recrutare; revederea necesitatilor de pregatire, in contextul evaluarii anuale a angajatilor si urmarirea evolutiei carierei; asigurarea faptului ca necesitatile de pregatire identificate sunt satisfacute; dezvoltarea capacitatii interne de pregatire, complementara formelor de pregatire externe entitatii publice;
definirea politicii de pregatire/mobilitate;
– Performantele angajatilor se evalueaza cel putin o data pe an si sunt discutate cu acesti a de catre realizatorul raportului;
– Competenta si performanta trebuiesc sustinute de instrumente adecvate, care includ tehnica de calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru etc;
– Nivelul de competenta necesar este cel care constituie p remisa performantei.

3.3. Referinte principale
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
– Hotararea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici;
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
– Hotararea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele masuri in domeniul functiei publice;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele masuri in domeniul functiei publice;
– Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;
– Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei si a personalului Presedintiei, republicata;
– Hotararile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a functiilor publice;
– Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;
– Hotararea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor;
– Ordinul nr. 206/2005 al Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru aprobarea metodologiei de evaluare a posturilor si a criteriilor de evaluare a posturilor;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2005 privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si entitatilor pu blice implicate in implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
– Actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului din entitatile sistemului de aparare si ordine pu blica, precum si statutele corpurilor profesionale;
– Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare;
– Hotararea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare.
———-
*) Salariatii entitatii publice trebuie sa aiba cunostintele profesionale, competentele, atributiile
si Instrumentele necesare pentru a contribui la realizarea obiectului de activ itate al entitatii publice.

Este stabilit prin lege ca ocuparea posturilor unei entitati publice se face prin concurs. Acest lucru asigura premisele realizarii sarcinilor entitatii de catre persoane capabile si competente, precum si atingerea obiectivelor de viitor ale entitatii publice. Managementul entitatii publice evalueaza continuu nevoile si cerintele acesteia, fapt care permite luarea unor decizii motivate in materie de formare, supraveghere, atribuire a sarcinilor si de reorganizare. Conducerea poate recurge la servicii externe pentru a raspunde nevoilor care nu pot fi satisfacute cu resursele entitatii publice.

Formarea profesionala poate fi axata pe acele competente care favorizeaza performantele individuale si pe abilitatile interpersonale care vizeaza luarea deciziilor si invatarea in grup.

// OMFP 946 – Standard 3 – COMPETENTA, PERFORMANTA

Advertisements
%d bloggers like this: