Standard 11 – MANAGEMENTUL RISCULUI

12 Feb

11.1. Descrierea standardului
Entitatea publica analizeaza sistematic, cel putin o data pe an, riscurile legate de desfasurarea activitatilor sale, elaboreaza planuri corespun zatoare, in directia limitarii posibilelor consecinte ale acestor riscuri, si numeste salariatii responsabili in aplicarea planurilor respective.

11.2. Cerinte generale
– Orice actiune sau inactiune prezinta un risc de nerealizare a obiectivelor;
– Riscurile sunt acceptabile, daca masurile care vizeaza evitarea acestora nu se justifica in plan financiar;
– Riscurile semnificative apar si se dezvolta in special ca urmare a: managementului inadecvat al aporturilor dintre entitatea public a si mediile in care aceasta actioneaza; unor sisteme de conducere centralizate excesiv;
– Un sistem de control intern eficient presupune implementarea in entitatea publica a managementului riscurilor;
– Managerul are obligatia crearii si ment inerii unui sistem de control intern sanatos, in principal, prin: identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea si eficienta operatiunilor, respectarea regulilor si regulamentelor, increderea in informatiile financiare si de management intern si extern, protejarea bunurilor, prevenirea si descoperirea fraudelor; definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri; evaluarea probabilitatii ca riscul sa se materializeze si a marimii impactului acestuia; monitorizarea si evaluarea riscurilor si a gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea riscurilor; verificarea raportarii executiei bugetului, inclusiv a celui pe programe.

11.3. Referinte principale
– Legea nr. 500/2002 privind finantele p ublice, cu modificarile ulterioare:
art. 21 alin. (4): “Ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele bugetare, dupa retinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, cu exceptia cheltuielilor de personal si a celor care decurg din obligatii internationale, care vor fi repartizate integral. Repartizarea sumelor retinute in proportie de 10% se face in semestrul al doilea, dupa examinarea de catre Guvern a executiei buge tare pe primul semestru.”;
– Hotararea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizarii functiilor pe care le asigura ministerele si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea situatiilor de urgenta;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004;
– Manualul de control financiar preventiv, elaborat de Ministerul Finantelor Publice, Directia generala de control financiar preventiv, public at pe adresa de Internet a Ministerului Finantelor Publice – (pagina 82, pct. 4.4. “Controlul preventiv al unor operatiuni cu risc ridicat”.)
———–
*) Managementul riscului – metodologie care vizeaza asigurarea unui control global al riscului, ce permite mentinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea publica, cu costuri minime.
Managementul riscului cuprinde o gama larga de activitati riguros definite si organizate, plecand de la conditiile de existenta si obiectivele f undamentale ale entitatii publice, precum si analiza factorilor de risc intr -o conceptie de functionare optima si eficienta.

// OMFP 946 – Standard 11 – MANAGEMENTUL RISCULUI

Advertisements
%d bloggers like this: